List Tipinden İki Farklı Şekilde Excel Export


İnternette ararken bulduğum iki farklı kütüphane kullanarak yazılmış, List<T> generic tipinden nesnelerinizi excel ‘e export(aktarma) işleminde kullanabileceğiniz kod parçalarını tek bir class içinde topladım. Sürekli ihtiyaç duyulan bir kod olduğu için sizlerinde kıyıya köşeye bir yerlere atmanızı tavsiye ederim.

Kod parçalarından biri Microsoft.Office.Interop.Excel kütüphanesini kullanarak export işlemi yaparken, diğer kod parçası ise DocumentFormat.OpenXml kütüphanesini kullanarak export işlemini gerçekleştiriyor. Örnek bir nesne instance’ı ile denediğimde başarılı ve aynı sonucu aldım. Kod parçaları güzel bir şekilde çalışıyor. List<T> generic tipinde kullandığınız T tipine ait özellikleri kolon olarak ayarlıyor. Sonrasında metoda parametre geçtiğiniz List<T> nesnenizde dönerek, her bir nesneden bir tablo satırı elde ederek excel tablosu şeklinde bir çıktı elde ediyor.

kmb-udemy-reklam

Projenize eklemeniz gereken referansları kod içinde belirttim. Kodları bir class içine koyduktan sonra kullanmak için;

bool result = false;

// Interop.Excel yöntemi ile..
MyHelpers.ExportHelper eh = new MyHelpers.ExportHelper();
result = eh.ExportExcel(fileName, list);

// OpenXml yöntemi ile
result = MyHelpers.ExportHandle.CreateExcelDocument(list, fileName);

Kaynak : http://www.mikesknowledgebase.com

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Text;
using System.Diagnostics;
using System.Data;
using System.Reflection;
using DocumentFormat.OpenXml.Packaging;
using DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet;
using DocumentFormat.OpenXml;
using System.ComponentModel;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.IO;

namespace MyHelpers
{
  public class ExportHelper
  {

    #region "Using Interop.Excel"

    // ***************************************
    // REFERANSLAR
    // ***************************************
    //
    // Microsoft.Office.Interop.Excel
    //
    // ***************************************

    public bool ExportExcel<T>(string path, List<T> list)
    {
      bool result = false;

      try
      {
        Microsoft.Office.Interop.Excel.Application xlApp;
        Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook xlWorkBook;
        Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet xlWorkSheet;
        object misValue = System.Reflection.Missing.Value;

        xlApp = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
        xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Add(misValue);
        xlWorkSheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)xlWorkBook.Worksheets.get_Item(1);

        int i = 0;

        foreach (T t in list)
        {
          int j = 0;

          foreach (PropertyInfo info in typeof(T).GetProperties())
          {
            if (!IsNullableType(info.PropertyType))
            {
              xlWorkSheet.Cells[i + 1, j + 1] = info.GetValue(t, null);
            }
            else
            {
              if (info.GetValue(t, null) != null)
              {
                xlWorkSheet.Cells[i + 1, j + 1] = info.GetValue(t, null);
              }
              else
              {
                xlWorkSheet.Cells[i + 1, j + 1] = DBNull.Value;
              }
            }

            j++;
          }

          i++;
        }

        xlWorkBook.SaveAs(path, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlFileFormat.xlWorkbookNormal, misValue, misValue, misValue, misValue, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSaveAsAccessMode.xlExclusive, misValue, misValue, misValue, misValue, misValue);

        xlWorkBook.Close(true, misValue, misValue);
        xlApp.Quit();

        releaseObject(xlWorkSheet);
        releaseObject(xlWorkBook);
        releaseObject(xlApp);

        result = true;

      }
      catch (Exception)
      {
        result = false;
      }

      return result;
    }

    private void releaseObject(object obj)
    {
      try
      {
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(obj);
        obj = null;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        obj = null;
      }
      finally
      {
        GC.Collect();
      }
    }

    #endregion


    #region "Using OpenXml"

    // ***************************************
    // REFERANSLAR
    // ***************************************
    //
    // DocumentFormat.OpenXml
    // WindowsBase
    //
    // ***************************************


    // November 2013
    // http://www.mikesknowledgebase.com
    //
    // Note: if you plan to use this in an ASP.Net application, remember to add a reference to "System.Web", and to uncomment
    // the "INCLUDE_WEB_FUNCTIONS" definition at the top of this file.
    //
    // Release history
    //  - Nov 2013: 
    //    Changed "CreateExcelDocument(DataTable dt, string xlsxFilePath)" to remove the DataTable from the DataSet after creating the Excel file.
    //    You can now create an Excel file via a Stream (making it more ASP.Net friendly)
    //  - Jan 2013: Fix: Couldn't open .xlsx files using OLEDB (was missing "WorkbookStylesPart" part)
    //  - Nov 2012: 
    //    List<>s with Nullable columns weren't be handled properly.
    //    If a value in a numeric column doesn't have any data, don't write anything to the Excel file (previously, it'd write a '0')
    //  - Jul 2012: Fix: Some worksheets weren't exporting their numeric data properly, causing "Excel found unreadable content in '___.xslx'" errors.
    //  - Mar 2012: Fixed issue, where Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 wasn't able to connect to the Excel files created using this class.
    //

    public static bool CreateExcelDocument<T>(List<T> list, string xlsxFilePath)
    {
      DataSet ds = new DataSet();
      ds.Tables.Add(ListToDataTable(list));

      return CreateExcelDocument(ds, xlsxFilePath);
    }
    #region HELPER_FUNCTIONS
    // This function is adapated from: http://www.codeguru.com/forum/showthread.php?t=450171
    // My thanks to Carl Quirion, for making it "nullable-friendly".
    public static DataTable ListToDataTable<T>(List<T> list)
    {
      DataTable dt = new DataTable();

      foreach (PropertyInfo info in typeof(T).GetProperties())
      {
        dt.Columns.Add(new DataColumn(info.Name, GetNullableType(info.PropertyType)));
      }

      foreach (T t in list)
      {
        DataRow row = dt.NewRow();

        foreach (PropertyInfo info in typeof(T).GetProperties())
        {
          if (!IsNullableType(info.PropertyType))
          {
            row[info.Name] = info.GetValue(t, null);
          }
          else
          {
            if (info.GetValue(t, null) != null)
            {
              row[info.Name] = info.GetValue(t, null);
            }
            else
            {
              row[info.Name] = DBNull.Value;
            }
          }
        }

        dt.Rows.Add(row);
      }

      return dt;
    }

    private static Type GetNullableType(Type t)
    {
      Type returnType = t;
      if (t.IsGenericType && t.GetGenericTypeDefinition().Equals(typeof(Nullable<>)))
      {
        returnType = Nullable.GetUnderlyingType(t);
      }
      return returnType;
    }
    private static bool IsNullableType(Type type)
    {
      return (type == typeof(string) ||
          type.IsArray ||
          (type.IsGenericType &&
           type.GetGenericTypeDefinition().Equals(typeof(Nullable<>))));
    }

    public static bool CreateExcelDocument(DataTable dt, string xlsxFilePath)
    {
      DataSet ds = new DataSet();
      ds.Tables.Add(dt);
      bool result = CreateExcelDocument(ds, xlsxFilePath);
      ds.Tables.Remove(dt);
      return result;
    }
    #endregion

#if INCLUDE_WEB_FUNCTIONS
    /// <summary>
    /// Create an Excel file, and write it out to a MemoryStream (rather than directly to a file)
    /// </summary>
    /// <param name="dt">DataTable containing the data to be written to the Excel.</param>
    /// <param name="filename">The filename (without a path) to call the new Excel file.</param>
    /// <param name="Response">HttpResponse of the current page.</param>
    /// <returns>True if it was created succesfully, otherwise false.</returns>
    public static bool CreateExcelDocument(DataTable dt, string filename, System.Web.HttpResponse Response)
    {
      try
      {
        DataSet ds = new DataSet();
        ds.Tables.Add(dt);
        CreateExcelDocumentAsStream(ds, filename, Response);
        ds.Tables.Remove(dt);
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Trace.WriteLine("Failed, exception thrown: " + ex.Message);
        return false;
      }
    }

    public static bool CreateExcelDocument<T>(List<T> list, string filename, System.Web.HttpResponse Response)
    {
      try
      {
        DataSet ds = new DataSet();
        ds.Tables.Add(ListToDataTable(list));
        CreateExcelDocumentAsStream(ds, filename, Response);
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Trace.WriteLine("Failed, exception thrown: " + ex.Message);
        return false;
      }
    }

    /// <summary>
    /// Create an Excel file, and write it out to a MemoryStream (rather than directly to a file)
    /// </summary>
    /// <param name="ds">DataSet containing the data to be written to the Excel.</param>
    /// <param name="filename">The filename (without a path) to call the new Excel file.</param>
    /// <param name="Response">HttpResponse of the current page.</param>
    /// <returns>Either a MemoryStream, or NULL if something goes wrong.</returns>
    public static bool CreateExcelDocumentAsStream(DataSet ds, string filename, System.Web.HttpResponse Response)
    {
      try
      {
        System.IO.MemoryStream stream = new System.IO.MemoryStream();
        using (SpreadsheetDocument document = SpreadsheetDocument.Create(stream, SpreadsheetDocumentType.Workbook, true))
        {
          WriteExcelFile(ds, document);
        }
        stream.Flush();
        stream.Position = 0;

        Response.ClearContent();
        Response.Clear();
        Response.Buffer = true;
        Response.Charset = "";

        // NOTE: If you get an "HttpCacheability does not exist" error on the following line, make sure you have
        // manually added System.Web to this project's References.

        Response.Cache.SetCacheability(System.Web.HttpCacheability.NoCache);
        Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=" + filename);
        Response.ContentType = "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet";
        byte[] data1 = new byte[stream.Length];
        stream.Read(data1, 0, data1.Length);
        stream.Close();
        Response.BinaryWrite(data1);
        Response.Flush();
        Response.End();

        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Trace.WriteLine("Failed, exception thrown: " + ex.Message);
        return false;
      }
    }
#endif   // End of "INCLUDE_WEB_FUNCTIONS" section

    /// <summary>
    /// Create an Excel file, and write it to a file.
    /// </summary>
    /// <param name="ds">DataSet containing the data to be written to the Excel.</param>
    /// <param name="excelFilename">Name of file to be written.</param>
    /// <returns>True if successful, false if something went wrong.</returns>
    public static bool CreateExcelDocument(DataSet ds, string excelFilename)
    {
      try
      {
        using (SpreadsheetDocument document = SpreadsheetDocument.Create(excelFilename, SpreadsheetDocumentType.Workbook))
        {
          WriteExcelFile(ds, document);
        }
        Trace.WriteLine("Successfully created: " + excelFilename);
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Trace.WriteLine("Failed, exception thrown: " + ex.Message);
        return false;
      }
    }

    private static void WriteExcelFile(DataSet ds, SpreadsheetDocument spreadsheet)
    {
      // Create the Excel file contents. This function is used when creating an Excel file either writing 
      // to a file, or writing to a MemoryStream.
      spreadsheet.AddWorkbookPart();
      spreadsheet.WorkbookPart.Workbook = new DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.Workbook();

      // My thanks to James Miera for the following line of code (which prevents crashes in Excel 2010)
      spreadsheet.WorkbookPart.Workbook.Append(new BookViews(new WorkbookView()));

      // If we don't add a "WorkbookStylesPart", OLEDB will refuse to connect to this .xlsx file !
      WorkbookStylesPart workbookStylesPart = spreadsheet.WorkbookPart.AddNewPart<WorkbookStylesPart>("rIdStyles");
      Stylesheet stylesheet = new Stylesheet();
      workbookStylesPart.Stylesheet = stylesheet;

      // Loop through each of the DataTables in our DataSet, and create a new Excel Worksheet for each.
      uint worksheetNumber = 1;
      foreach (DataTable dt in ds.Tables)
      {
        // For each worksheet you want to create
        string workSheetID = "rId" + worksheetNumber.ToString();
        string worksheetName = dt.TableName;

        WorksheetPart newWorksheetPart = spreadsheet.WorkbookPart.AddNewPart<WorksheetPart>();
        newWorksheetPart.Worksheet = new DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.Worksheet();

        // create sheet data
        newWorksheetPart.Worksheet.AppendChild(new DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.SheetData());

        // save worksheet
        WriteDataTableToExcelWorksheet(dt, newWorksheetPart);
        newWorksheetPart.Worksheet.Save();

        // create the worksheet to workbook relation
        if (worksheetNumber == 1)
          spreadsheet.WorkbookPart.Workbook.AppendChild(new DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.Sheets());

        spreadsheet.WorkbookPart.Workbook.GetFirstChild<DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.Sheets>().AppendChild(new DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.Sheet()
        {
          Id = spreadsheet.WorkbookPart.GetIdOfPart(newWorksheetPart),
          SheetId = (uint)worksheetNumber,
          Name = dt.TableName
        });

        worksheetNumber++;
      }

      spreadsheet.WorkbookPart.Workbook.Save();
    }


    private static void WriteDataTableToExcelWorksheet(DataTable dt, WorksheetPart worksheetPart)
    {
      var worksheet = worksheetPart.Worksheet;
      var sheetData = worksheet.GetFirstChild<SheetData>();

      string cellValue = "";

      // Create a Header Row in our Excel file, containing one header for each Column of data in our DataTable.
      //
      // We'll also create an array, showing which type each column of data is (Text or Numeric), so when we come to write the actual
      // cells of data, we'll know if to write Text values or Numeric cell values.
      int numberOfColumns = dt.Columns.Count;
      bool[] IsNumericColumn = new bool[numberOfColumns];

      string[] excelColumnNames = new string[numberOfColumns];
      for (int n = 0; n < numberOfColumns; n++)
        excelColumnNames[n] = GetExcelColumnName(n);

      //
      // Create the Header row in our Excel Worksheet
      //
      uint rowIndex = 1;

      var headerRow = new Row { RowIndex = rowIndex }; // add a row at the top of spreadsheet
      sheetData.Append(headerRow);

      for (int colInx = 0; colInx < numberOfColumns; colInx++)
      {
        DataColumn col = dt.Columns[colInx];
        AppendTextCell(excelColumnNames[colInx] + "1", col.ColumnName, headerRow);
        IsNumericColumn[colInx] = (col.DataType.FullName == "System.Decimal") || (col.DataType.FullName == "System.Int32");
      }

      //
      // Now, step through each row of data in our DataTable...
      //
      double cellNumericValue = 0;
      foreach (DataRow dr in dt.Rows)
      {
        // ...create a new row, and append a set of this row's data to it.
        ++rowIndex;
        var newExcelRow = new Row { RowIndex = rowIndex }; // add a row at the top of spreadsheet
        sheetData.Append(newExcelRow);

        for (int colInx = 0; colInx < numberOfColumns; colInx++)
        {
          cellValue = dr.ItemArray[colInx].ToString();

          // Create cell with data
          if (IsNumericColumn[colInx])
          {
            // For numeric cells, make sure our input data IS a number, then write it out to the Excel file.
            // If this numeric value is NULL, then don't write anything to the Excel file.
            cellNumericValue = 0;
            if (double.TryParse(cellValue, out cellNumericValue))
            {
              cellValue = cellNumericValue.ToString();
              AppendNumericCell(excelColumnNames[colInx] + rowIndex.ToString(), cellValue, newExcelRow);
            }
          }
          else
          {
            // For text cells, just write the input data straight out to the Excel file.
            AppendTextCell(excelColumnNames[colInx] + rowIndex.ToString(), cellValue, newExcelRow);
          }
        }
      }
    }

    private static void AppendTextCell(string cellReference, string cellStringValue, Row excelRow)
    {
      // Add a new Excel Cell to our Row 
      Cell cell = new Cell() { CellReference = cellReference, DataType = CellValues.String };
      CellValue cellValue = new CellValue();
      cellValue.Text = cellStringValue;
      cell.Append(cellValue);
      excelRow.Append(cell);
    }

    private static void AppendNumericCell(string cellReference, string cellStringValue, Row excelRow)
    {
      // Add a new Excel Cell to our Row 
      Cell cell = new Cell() { CellReference = cellReference };
      CellValue cellValue = new CellValue();
      cellValue.Text = cellStringValue;
      cell.Append(cellValue);
      excelRow.Append(cell);
    }

    private static string GetExcelColumnName(int columnIndex)
    {
      // Convert a zero-based column index into an Excel column reference (A, B, C.. Y, Y, AA, AB, AC... AY, AZ, B1, B2..)
      //
      // eg GetExcelColumnName(0) should return "A"
      //   GetExcelColumnName(1) should return "B"
      //   GetExcelColumnName(25) should return "Z"
      //   GetExcelColumnName(26) should return "AA"
      //   GetExcelColumnName(27) should return "AB"
      //   ..etc..
      //
      if (columnIndex < 26)
        return ((char)('A' + columnIndex)).ToString();

      char firstChar = (char)('A' + (columnIndex / 26) - 1);
      char secondChar = (char)('A' + (columnIndex % 26));

      return string.Format("{0}{1}", firstChar, secondChar);
    }

    #endregion


  }
}

 

kmb-udemy-reklam

List Tipinden İki Farklı Şekilde Excel Export” için 2 yorum

 1. Murat bey selamlar. OpenXML ile elimizdeki listeyi Datatable üzerinden Excel’e export ediyoruz. Kullandığımız kod sizinkiyle eşleşiyor. Fakat iki sorunumuz var.
  Birincisi kolonların genişliğini içeriğin uzunluğuna göre otomatik ayarlamak istiyoruz. Interop tarafında AutoFit gibi bir özellik var ancak alternatifini OpenXML tarafında bulamadık. DataColumn şeklinde DataTable baz alınarak oluşturuldukları için Width özelliklerine de müdahale edemiyoruz. Bu konuda bir tavsiyeniz var mı, ne önerirsiniz?
  Diğer bir konu da bu kolonlara otomatik filtreler eklemek istiyoruz. Bu konuda herhangi bir tavsiyeniz var mıdır?

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s