FusionChart ile Grafik Oluşturma

Bu görsel dersimizde Fusion Chart aracını kullanarak görsel grafikler oluşturarak kullanıcıları cezbeden uygulamalar nasıl geliştirebileceğimizi anlatıyor olacağım. Basit bir uygulama ile Fusion Chart’ları nasıl kullanacağımızı ve uygulamalarımızda bu güzel grafikleri nasıl oluşturacağımızı anlatıyorum.

Fusion Chart aracının ücretsiz versiyonunu buradan indirebilirsiniz..

Video – 1

http://content.screencast.com/users/MaviSeffaf/folders/Default/media/9918070a-4b33-4639-9f9f-8fd54ed0075b/bootstrap.swf

Videoyu indir !

Video – 2

http://content.screencast.com/users/MaviSeffaf/folders/Default/media/7fc6615d-429f-45d8-b11b-bf278d2e9426/bootstrap.swf

Videoyu indir !

Uygulamanın form görünümü..

KODLAR

Form1.cs


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Xml.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

 

namespace LearnFusionChart

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

 

        private void CreateXML(DataGridView dgv)

        {

            XDocument xDoc = XDocument.Load(Application.StartupPath + "\\" + "FusionChartFiles" + "\\" + "Line2D.xml");

            XElement root = xDoc.Root;

 

            root.Elements().Remove();

 

            DataTable dt = dgv.DataSource as DataTable;

 

            root.Attribute("caption").Value = "Aylık Satışlarım";

            root.Attribute("subcaption").Value = "2009 Yılı için";

            root.Attribute("xAxisName").Value = "Aylar";

            root.Attribute("yAxisName").Value = "Satislar";

            root.Attribute("numberPrefix").Value = "TL";

            root.Attribute("yAxisMinValue").Value = dt.Compute("MIN(Satışlar)", null).ToString();

 

            foreach (DataRow dr in dt.Rows)

            {

                XElement element = new XElement("set",

                    new XAttribute("name", dr["Aylar"].ToString().Substring(0, 3)),

                    new XAttribute("value", dr["Satışlar"].ToString()),

                    new XAttribute("hoverText", dr["Aylar"].ToString()));

 

                root.Add(element);

            }

 

            xDoc.Save(Application.StartupPath + "\\" + "FusionChartFiles" + "\\" + "Line2D.xml");

            xDoc = null;

        }

 

 

        private void btnDataTableOlustur_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            DataTable dt = new DataTable();

            dt.Columns.AddRange(

                new DataColumn[]

                {

                    new DataColumn("Aylar"),

                    new DataColumn("Satışlar")

                });

 

 

            Random rnd = new Random();

            DataRow dr = null;

 

            for (int i = 1; i <= 12; i++)

            {

                dr = dt.NewRow();

 

                dr["Aylar"] = DateTime.Parse("01." + i.ToString() + ".2009").AddMonths(0).ToString("MMMM");

                dr["Satışlar"] = rnd.Next(0, 100).ToString();

 

                dt.Rows.Add(dr);

            }

 

            this.dataGridView1.DataSource = dt;

        }

        private void btnGrafik_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            this.CreateXML(this.dataGridView1);

 

            this.webBrowser1.Navigate(

                Application.StartupPath + "\\" + "FusionChartFiles" + "\\" + "Line2D.html");

        }

    }

}


Line2D.xml


<graph caption='Monthly Sales Summary' subcaption='For the year 2004'

       xAxisName='Month' yAxisMinValue='15000' yAxisName='Sales'

       decimalPrecision='0' formatNumberScale='0' numberPrefix='$'

       showNames='1' showValues='0'  showAlternateHGridColor='1'

       AlternateHGridColor='ff5904' divLineColor='ff5904' divLineAlpha='20'

       alternateHGridAlpha='5' >

   <set name='Jan' value='17400' hoverText='January'/>

   <set name='Feb' value='19800' hoverText='February'/>

   <set name='Mar' value='21800' hoverText='March'/>

   <set name='Apr' value='23800' hoverText='April'/>

   <set name='May' value='29600' hoverText='May'/>

   <set name='Jun' value='27600' hoverText='June'/>

   <set name='Jul' value='31800' hoverText='July'/>

   <set name='Aug' value='39700' hoverText='August'/>

   <set name='Sep' value='37800' hoverText='September'/>

   <set name='Oct' value='21900' hoverText='October'/>

   <set name='Nov' value='32900' hoverText='November' />

   <set name='Dec' value='39800' hoverText='December' />

</graph>


Line2D.html


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>FusionCharts Free Documentation</title>

<link rel="stylesheet" href="../Contents/Style.css" type="text/css" />

<script language="JavaScript" src="../JSClass/FusionCharts.js"></script>

</head>

 

<body>

<table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">

  <tr>

    <td valign="top" class="text" align="center"> <div id="chartdiv" align="center">

        FusionCharts. </div>

      <script type="text/javascript">

           var chart = new FusionCharts("../Charts/FCF_Line.swf", "ChartId", "600", "350");

           chart.setDataURL("Data/Line2D.xml");          

           chart.render("chartdiv");

        </script> </td>

  </tr>

  <tr>

    <td valign="top" class="text" align="center"> </td>

  </tr>

  <tr>

    <td valign="top" class="text" align="center"><a href="Data/Line2D.xml" target="_blank"><img src="../Contents/Images/BtnViewXML.gif" alt="View XML for the above chart" width="75" height="25" border="0" /></a></td>

  </tr>

</table>

</body>

</html>


Projeyi buradan indirebilirsiniz..

C# – User Control To XML – Part – 1

Bu görsel derste;

Bir Container(Panel) içine kendi oluşturduğumuz UserControllerin Run-time ‘da dinamik olarak eklenmesini, ardından bir tıklama ile container içine eklediğimiz UserControllerin XML bir dosyaya kayedilmesini sağlayacağız. Ardından bu dosyadan okuyarak UserControlleri container içine tekrardan oluşturacağız.. Son olarak’da container içinde inşaa ettiğimiz UserControllerimizin container dışındaki bir kontrole nasıl erişbileceğini göstereceğim.

Tüm bu işlemleri yaparken, form arka planına kod yazımını en az düzeyde tutup, UserController ve container(Panel) içinde metod tanımlayarak bu kısımlarda kodu oluşturacağız. Böylece daha sade ve temiz bir kodlama ile modüler bir yapı oluşturmuş olacağız. Bu yapı sayesinde istediğimiz zaman projeye Usercontrol ekleyerek projenin daha temiz ve karmaşıklaşmadan genişlemesini sağlayacağız. Ayrıca modifikasyona açık bir yapı oluşturmuş olacağız.

3 bölüm şeklinde yayınlayacağım bu konuyu severek izleyeceğinizi umuyorum.. 🙂
3. bölümden sonraki makalemde pojenin kodunu bulabilirsiniz. Ayrıca projeyide indirebilirsiniz..

http://content.screencast.com/users/MaviSeffaf/folders/Default/media/6ce6c81f-d09c-4e40-9a0c-e9b4a21503c7/bootstrap.swf

Videoyu indir!

C# – User Control To XML – Part – 2

User Control To Xml görsel dersimizin 2. bölümünde;
Oluşturduğumuz user controlleri XML olarak kaydetmek ve XML’den okuyarak tekrar listelenmesini sağlıyor olacağız.. 1 saatlik bir video olduğu için 3 parça olarak yayınlıyorum . 🙂

http://content.screencast.com/users/MaviSeffaf/folders/Default/media/a7a0e6d3-ac64-447d-8f4e-760232cf20d1/UserControlToXml-Part2_1.avi
Videoyu indir!

http://content.screencast.com/users/MaviSeffaf/folders/Default/media/82b7435c-6399-4346-868b-4b395f2116d5/UserControlToXml-Part2_2.avi
Videoyu indir!

http://content.screencast.com/users/MaviSeffaf/folders/Default/media/f956c228-2184-4ebb-b7cb-a39250d5f178/UserControlToXml-Part2_3.avi
Videoyu indir!

C# – User Control To XML – Part – 3

UserControl To Xml Bölüm 3 görsel dersinde;
Run-time’da oluşturduğumuz UserControl’lerimizin içinde bulundukları Container Panel dışında bir kontrole erişimlerini nasıl sağladığımızı görebilirsiniz.. Mümkün oldukça Form.cs class’ına kodlama yapmadan erişim sağlamanın yöntemini geliştiriyoruz..

http://content.screencast.com/users/MaviSeffaf/folders/Default/media/3ddfadd9-ecc0-46bd-a6b5-402c0d6f53be/bootstrap.swf

Videoyu indir!

Proje dosyası :
UserControlToXml.rar

C# – User Control To XML – Kodu

UserControl To XML isimli Part – 1 , Part – 2 , Part – 3 bölümlerindeki projenin kodlarını aşağıda bulabilirsiniz.. Designer.cs class kodları ile beraber kullanabilirsiniz..

UserControl1.Designer.cs

UserControl1.Designer.cs


namespace UserControlsToXml.UserControls

{

    partial class UserControl1

    {

        ///

        /// Required designer variable.

        ///

        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

 

        ///

        /// Clean up any resources being used.

        ///

        /// true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

        protected override void Dispose(bool disposing)

        {

            if (disposing && (components != null))

            {

                components.Dispose();

            }

            base.Dispose(disposing);

        }

 

        #region Component Designer generated code

 

        ///

        /// Required method for Designer support - do not modify

        /// the contents of this method with the code editor.

        ///

        private void InitializeComponent()

        {

            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();

            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();

            this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();

            this.SuspendLayout();

            //

            // button1

            //

            this.button1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Right;

            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(301, 0);

            this.button1.Name = "button1";

            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 20);

            this.button1.TabIndex = 0;

            this.button1.Text = "button1";

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;

            this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);

            //

            // label1

            //

            this.label1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Left;

            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);

            this.label1.Name = "label1";

            this.label1.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(5, 0, 0, 0);

            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(109, 20);

            this.label1.TabIndex = 1;

            this.label1.Text = "label1";

            this.label1.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;

            //

            // textBox1

            //

            this.textBox1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;

            this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(109, 0);

            this.textBox1.Name = "textBox1";

            this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(192, 20);

            this.textBox1.TabIndex = 2;

            //

            // UserControl1

            //

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;

            this.Controls.Add(this.textBox1);

            this.Controls.Add(this.label1);

            this.Controls.Add(this.button1);

            this.Name = "UserControl1";

            this.Size = new System.Drawing.Size(376, 20);

            this.ResumeLayout(false);

            this.PerformLayout();

 

        }

 

        #endregion

 

        public System.Windows.Forms.Button button1;

        public System.Windows.Forms.Label label1;

        public System.Windows.Forms.TextBox textBox1;

 

    }

}


UserControl1.cs


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Drawing;

using System.Data;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Xml.Linq;

 

namespace UserControlsToXml.UserControls

{

    public partial class UserControl1 : UserControl, IMyUserControl

    {

        private Random rnd = new Random();

        private ComboBox _MyCombobox = null;

 

        public UserControl1()

        {

            InitializeComponent();

 

            this.label1.Text = "Label-" + rnd.Next(0, 100).ToString();

            this.textBox1.Text = "Textbox-" + rnd.Next(0, 100).ToString();

            this.button1.Text = "Button-" + rnd.Next(0, 100).ToString();

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            MessageBox.Show(this.textBox1.Text);

        }

        private void _MyCombobox_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            if (this.MyCombobox.SelectedItem != null)

                this.textBox1.Text = this.MyCombobox.SelectedItem.ToString();

        }

 

        #region IMyUserControl Members

 

        public System.Xml.Linq.XElement GetXml()

        {

            XElement xe = new XElement("control",

                new XAttribute("label", this.label1.Text),

                new XAttribute("textbox", this.textBox1.Text),

                new XAttribute("button", this.button1.Text),

                new XAttribute("type", this.GetType().ToString()));

 

            return xe;

        }

        public Control GetControlInstance(XElement xe)

        {

            string labelStr = xe.Attribute("label").Value;

            string textboxStr = xe.Attribute("textbox").Value;

            string buttonStr = xe.Attribute("button").Value;

 

            this.label1.Text = labelStr;

            this.textBox1.Text = textboxStr;

            this.button1.Text = buttonStr;

 

            return this;

        }

        public ComboBox MyCombobox

        {

            get

            {

                return this._MyCombobox;

            }

            set

            {

                this._MyCombobox = value;

 

                if(this._MyCombobox != null)

                    this._MyCombobox.SelectedIndexChanged += new EventHandler(_MyCombobox_SelectedIndexChanged);

            }

        }

 

        #endregion

    }

}


UserControl2.Designer.cs


namespace UserControlsToXml.UserControls

{

    partial class UserControl2

    {

        ///

        /// Required designer variable.

        ///

        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

 

        ///

        /// Clean up any resources being used.

        ///

        /// true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

        protected override void Dispose(bool disposing)

        {

            if (disposing && (components != null))

            {

                components.Dispose();

            }

            base.Dispose(disposing);

        }

 

        #region Component Designer generated code

 

        ///

        /// Required method for Designer support - do not modify

        /// the contents of this method with the code editor.

        ///

        private void InitializeComponent()

        {

            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();

            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();

            this.SuspendLayout();

            //

            // label1

            //

            this.label1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;

            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);

            this.label1.Name = "label1";

            this.label1.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(5, 0, 0, 0);

            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(301, 20);

            this.label1.TabIndex = 4;

            this.label1.Text = "label1";

            this.label1.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;

            //

            // button1

            //

            this.button1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Right;

            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(301, 0);

            this.button1.Name = "button1";

            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 20);

            this.button1.TabIndex = 3;

            this.button1.Text = "button1";

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;

            this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);

            //

            // UserControl2

            //

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;

            this.Controls.Add(this.label1);

            this.Controls.Add(this.button1);

            this.Name = "UserControl2";

            this.Size = new System.Drawing.Size(376, 20);

            this.ResumeLayout(false);

 

        }

 

        #endregion

 

        public System.Windows.Forms.Label label1;

        public System.Windows.Forms.Button button1;

 

    }

}


UserControl2.cs


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Drawing;

using System.Data;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Xml.Linq;

 

namespace UserControlsToXml.UserControls

{

    public partial class UserControl2 : UserControl, IMyUserControl

    {

        private Random rnd = new Random();

        private ComboBox _MyCombobox = null;

 

        public UserControl2()

        {

            InitializeComponent();

 

            this.label1.Text = "Label-" + rnd.Next(0, 100).ToString();

            this.button1.Text = "Button-" + rnd.Next(0, 100).ToString();

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            MessageBox.Show(this.label1.Text);

        }

        private void _MyCombobox_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            if (this.MyCombobox.SelectedItem != null)

                this.label1.Text = this.MyCombobox.SelectedItem.ToString();

        }

 

 

        #region IMyUserControl Members

 

        public System.Xml.Linq.XElement GetXml()

        {

            XElement xe = new XElement("control",

                 new XAttribute("label", this.label1.Text),

                 new XAttribute("button", this.button1.Text),

                 new XAttribute("type", this.GetType().ToString()));

 

            return xe;

        }

        public Control GetControlInstance(XElement xe)

        {

            UserControl2 uc2 = new UserControl2();

 

            string labelStr = xe.Attribute("label").Value;

            string buttonStr = xe.Attribute("button").Value;

 

            uc2.label1.Text = labelStr;

            uc2.button1.Text = buttonStr;

 

            return uc2;

        }

        public ComboBox MyCombobox

        {

            get

            {

                return this._MyCombobox;

            }

            set

            {

                this._MyCombobox = value;

 

                if (this._MyCombobox != null)

                    this._MyCombobox.SelectedIndexChanged += new EventHandler(_MyCombobox_SelectedIndexChanged);

            }

        }

 

        #endregion

    }

}


MyContainerPanel.cs


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Xml.Linq;

 

namespace UserControlsToXml

{

    public class MyContainerPanel : System.Windows.Forms.Panel

    {

        private int y = 0;

        //public ComboBox CMB { get; set; }

 

 

        private object CreateObjectInstance(string typeName)

        {

            Type typ = Type.GetType(typeName);

            object obj = Activator.CreateInstance(typ);

 

            //Form'daki combobox nesnesi oluşturulan UserControl'e bağlanır..

            //((IMyUserControl)obj).MyCombobox = this.CMB;

 

            return obj;

        }

 

 

        public void AddMyUserControlToPanel(string typeName)

        {

            object obj = this.CreateObjectInstance(typeName);

            Control ctrl = (Control)obj;

 

            this.AddControlToPanel(ctrl);

        }

        public void AddControlToPanel(Control ctrl)

        {

            if (ctrl != null)

            {

                ctrl.Top = y;

                this.Controls.Add(ctrl);

                y += 20;

            }

        }

 

 

        public void CreateControlXmlFile(string path)

        {

            XDocument xDoc = new XDocument(

                    new XDeclaration("1.0", "ISO-8859-9", null));

 

            XElement root = new XElement("controls");

 

            foreach (Control ctrl in this.Controls)

            {

                XElement xe = ((IMyUserControl)ctrl).GetXml();

                root.Add(xe);

            }

 

            xDoc.Add(root);

            xDoc.Save(path);

            xDoc = null;

        }

        public void ReadControlXmlFile(string path)

        {

            XDocument xDoc = XDocument.Load(path);

            XElement root = xDoc.Root;

 

            this.Controls.Clear();

            this.y = 0;

 

            foreach (XElement xe in root.Elements())

            {

                string typeName = xe.Attribute("type").Value;

                object obj = this.CreateObjectInstance(typeName);

 

                Control ctrl = ((IMyUserControl)obj).GetControlInstance(xe);

 

                this.AddControlToPanel(ctrl);

            }

        }

    }

}


IMyUserControl.cs


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Xml.Linq;

using System.Windows.Forms;

 

namespace UserControlsToXml

{

    public interface IMyUserControl

    {

        XElement GetXml();

        Control GetControlInstance(XElement xe);

 

        ComboBox MyCombobox { get; set; }

    }

}


Form1.Designer.cs


namespace UserControlsToXml

{

    partial class Form1

    {

        ///

        /// Required designer variable.

        ///

        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

 

        ///

        /// Clean up any resources being used.

        ///

        /// true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

        protected override void Dispose(bool disposing)

        {

            if (disposing && (components != null))

            {

                components.Dispose();

            }

            base.Dispose(disposing);

        }

 

        #region Windows Form Designer generated code

 

        ///

        /// Required method for Designer support - do not modify

        /// the contents of this method with the code editor.

        ///

        private void InitializeComponent()

        {

            this.splitContainer1 = new System.Windows.Forms.SplitContainer();

            this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();

            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();

            this.listBox1 = new System.Windows.Forms.ListBox();

            this.myContainerPanel1 = new UserControlsToXml.MyContainerPanel();

            this.comboBox1 = new System.Windows.Forms.ComboBox();

            this.splitContainer1.Panel1.SuspendLayout();

            this.splitContainer1.Panel2.SuspendLayout();

            this.splitContainer1.SuspendLayout();

            this.SuspendLayout();

            //

            // splitContainer1

            //

            this.splitContainer1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;

            this.splitContainer1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);

            this.splitContainer1.Name = "splitContainer1";

            //

            // splitContainer1.Panel1

            //

            this.splitContainer1.Panel1.Controls.Add(this.button2);

            this.splitContainer1.Panel1.Controls.Add(this.button1);

            this.splitContainer1.Panel1.Controls.Add(this.listBox1);

            //

            // splitContainer1.Panel2

            //

            this.splitContainer1.Panel2.Controls.Add(this.myContainerPanel1);

            this.splitContainer1.Panel2.Controls.Add(this.comboBox1);

            this.splitContainer1.Size = new System.Drawing.Size(570, 310);

            this.splitContainer1.SplitterDistance = 190;

            this.splitContainer1.TabIndex = 0;

            //

            // button2

            //

            this.button2.Location = new System.Drawing.Point(31, 275);

            this.button2.Name = "button2";

            this.button2.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);

            this.button2.TabIndex = 2;

            this.button2.Text = "XML Oku";

            this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;

            this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);

            //

            // button1

            //

            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(112, 275);

            this.button1.Name = "button1";

            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);

            this.button1.TabIndex = 1;

            this.button1.Text = "XML Yaz";

            this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;

            this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);

            //

            // listBox1

            //

            this.listBox1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;

            this.listBox1.FormattingEnabled = true;

            this.listBox1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);

            this.listBox1.Name = "listBox1";

            this.listBox1.Size = new System.Drawing.Size(190, 303);

            this.listBox1.TabIndex = 0;

            this.listBox1.MouseDoubleClick += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.listBox1_MouseDoubleClick);

            //

            // myContainerPanel1

            //

            this.myContainerPanel1.BackColor = System.Drawing.Color.Silver;

            this.myContainerPanel1.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D;

            this.myContainerPanel1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;

            this.myContainerPanel1.Location = new System.Drawing.Point(0, 21);

            this.myContainerPanel1.Name = "myContainerPanel1";

            this.myContainerPanel1.Size = new System.Drawing.Size(376, 289);

            this.myContainerPanel1.TabIndex = 1;

            this.myContainerPanel1.ControlAdded += new System.Windows.Forms.ControlEventHandler(this.myContainerPanel1_ControlAdded);

            //

            // comboBox1

            //

            this.comboBox1.BackColor = System.Drawing.Color.LightCoral;

            this.comboBox1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Top;

            this.comboBox1.FormattingEnabled = true;

            this.comboBox1.Items.AddRange(new object[] {

            "Test1",

            "Test2",

            "Test3"});

            this.comboBox1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);

            this.comboBox1.Name = "comboBox1";

            this.comboBox1.Size = new System.Drawing.Size(376, 21);

            this.comboBox1.TabIndex = 0;

            //

            // Form1

            //

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(570, 310);

            this.Controls.Add(this.splitContainer1);

            this.Name = "Form1";

            this.Text = "Form1";

            this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);

            this.splitContainer1.Panel1.ResumeLayout(false);

            this.splitContainer1.Panel2.ResumeLayout(false);

            this.splitContainer1.ResumeLayout(false);

            this.ResumeLayout(false);

 

        }

 

        #endregion

 

        private System.Windows.Forms.SplitContainer splitContainer1;

        private System.Windows.Forms.ListBox listBox1;

        private System.Windows.Forms.Button button1;

        private System.Windows.Forms.Button button2;

        private MyContainerPanel myContainerPanel1;

        private System.Windows.Forms.ComboBox comboBox1;

    }

}

 


Form1.cs


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Xml.Linq;

 

namespace UserControlsToXml

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

 

 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            //this.myContainerPanel1.CMB = this.comboBox1;

 

            string[] userControlTypeList =

                new string[2]

                {

                    "UserControlsToXml.UserControls.UserControl1",

                    "UserControlsToXml.UserControls.UserControl2"

                };

 

            this.listBox1.Items.Clear();

 

            foreach (string userControlType in userControlTypeList)

            {

                this.listBox1.Items.Add(userControlType);

            }

        }

        private void listBox1_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)

        {

            if (this.listBox1.SelectedItem != null)

            {

                string typeName = this.listBox1.SelectedItem.ToString();

                this.myContainerPanel1.AddMyUserControlToPanel(typeName);

            }

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            this.myContainerPanel1.CreateControlXmlFile(Application.StartupPath + "\\" + "Test.xml");

        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            this.myContainerPanel1.ReadControlXmlFile(Application.StartupPath + "\\" + "Test.xml");

        }

 

        private void myContainerPanel1_ControlAdded(object sender, ControlEventArgs e)

        {

            ((IMyUserControl)e.Control).MyCombobox = this.comboBox1;

        }

    }

}